I medierna får vi en intensiv rapportering av det amerikanska valet. Vissa menar att den bild av Donald Trump som förmedlas är vinklad till förmån för Joe Biden. Är detta en villfarelse eller finns det någon sanningshalt i dessa påståenden?

Jag har själv rest i USA relativt mycket och har ofta överraskats av de amerikanska mediernas agendasättande journalistik. Att exempelvis växla mellan MSNBC och FOX News är att bli serverad två diametralt olika verkligheter. Väldigt underhållande men också nedslående att mycket av kvalitetsjournalistiken har försvunnit till förmån för ett antal stora nyhetsplattformar som grävt ned sig i skyttegravar omgärdade av ett ogenomträngligt ideologiskt bålverk. Detta har det skrivits mycket om och jag tänker inte fördjupa mig här i ämnet. Intressant dock är hur svenska medier ibland ganska okritiskt citerar sina amerikanska favoritkanaler, även om jag kan tycka mig se en viss uppstramning och medvetenhet.

Hur är det med Sverige? Är svenska medier så mycket bättre, objektiva i sin nyhetsrapportering, eller är vi offer för en slags Nordeuropeisk-centrisk världsbild? Låt oss ta reda på hur det faktiskt ligger till. Med hjälp av vårt Big-data verktyg Q-Ball går det att göra många komplexa analyser som prognoser, simuleringar och analyser av svaga signaler. Här kommer vi göra något betydligt mer simpelt som att med hjälp av textanalys och AI utvärdera hur ett antal svenska medier skriver om de bägge amerikanska presidentkandidaterna Donald Trump och Joe Biden. Nedan visas resultat med hjälp av måttet Likeability. Måttet är baserat på nyckelord och kontexter som kan kopplas till en positiv bild av de bägge herrarna Trump och Biden. Notera också att vi uteslutit tidningarnas ledarsidor i analysen

Likeability i svenska medier för Donald Trump och Joe Biden (år 2020)

 

Som ni kan se i staplarna har president Donald Trump lägre nivåer av Likeability i en stark majoritet av de kanaler vi analyserat*. Att Public Service-företaget Sveriges Television (SVT) skildrar en betydligt mer negativ bild av Trump än av antagonisten Joe Biden, kan kanske ha sina naturliga förklaringar (mer om det längre fram). Oavsett läge borde SVT i sådana fall kommunicera denna kantring och orsakerna till den på ett transparent sätt. Med sin speciella position i det svenska mediesystemet har SVT en unik genomslagskraft och fungerar, vare sig de vill eller inte, som opinionsbildare. Att den obundna moderata morgontidningen Svenska Dagbladet (SvD) uppvisar liknande mönster är ytterligare ett exempel hur svårt journalistiken har att hantera en främmande fågel som Donald Trump. En annan Public Service-representant, Sveriges Radio (SR), skildrar å andra sidan en mer genomgående positiv bild av de bägge (över)mogna kombattanterna.

Under 2020 har Donald Trump i genomsnitt närmare femhundra procent fler omnämnanden i de analyserade kanalerna. Föga förvånande. Om vi bara analyserar kampanjperioden kan vi se att den sittande presidenten får mycket större uppmärksamhet.

Slutsatsen av vår analys är att de stora svenska medierna, med undantag för Sveriges Radio, har en lägre nivå Likebility för Donald Trump än vad Joe Biden har vilket kan bero på ett antal olika saker. Några hypoteser skulle kunna vara att:

  • Donald Trump, rent objektivt, kanske har agerat på ett mer negativt sätt än Joe Biden vilket slår igenom i medierapporteringen.
  • De svenska medierna väljer, medvetet eller omedvetet, att i större utsträckning rapportera om nyheter som följer en mer nordeuropeisk etnocentrisk bild* av Donald Trump.
  • En sittande regent får räkna med en hårdare granskning än en kandidat till posten i och med att han idag äger det politiska ansvaret.

Ni kan säkert komma på andra orsaker till skillnaderna i rapporteringen.

Oavsett vilka de bakomliggande orsakerna är, så är det viktigt att mediekonsumenterna är medvetna om skillnaderna i den bild som återges av en sittande president och av presidentkandidaten. På så vis finns det möjlighet att diskutera och argumentera vad som är rimlig journalistik vilket självklart även gäller andra frågor där mediekonsumenter och tillika medborgare förväntar oss någon slags balanserad rapportering.

Om inte balanserad medierapportering är möjlig kanske det är dags för att ett nytt mediegranskningsorgan ska få se dagens ljus, bortom Granskningsnämnden för radio och tv och bortom Pressens opinionsnämnd. Ett effektivt organ som med hjälp av modern teknik kan följa hur olika frågor skildras i medierna, som till exempel det viktiga amerikanska presidentvalet, och som garanterat ger oss konsumenter transparent fakta. Förhoppningsvis kan vi i Sverige då undvika att hamna i skyttegravar likt de som förgiftat och polariserat mediedebatten i USA det senaste decenniet.

När konsumenten/medborgaren inte längre litar på att medierna ger en objektiv bild kommer denne söka den kanal som bäst stämmer överens med de egna åsikterna och det kommer vi alla förlora på i slutänden. 

 

Vilka reaktioner har ni som läser denna artikel? Varför ser det ut som det gör? Och vad vore en bra utveckling?

NOTERA: Det ligger utanför denna artikel att utröna de faktiska orsakerna till att Donald Trump har en lägre nivå av Likeability än Joe Biden hos fem av de sex analyserade tunga svenska mediekanaler