För tre år sedan skrev jag en artikel om de svenska värderingarna. I en senare, och uppdaterad version, jämförde jag de svenska värderingarna med de ryska och kunde konstatera att trots våra länders geografiska närhet är vi i mångt om mycket varandras motsatser. Detta motsatsförhållande gör att vi antagligen aldrig kan möta varandra på lika villkor. Våra respektive verklighetsförnimmelser är så vitt skilda åt, rent främmande och groteska för den andre.

I ljuset av de svårigheter Sverige och Turkiet nu har i de pågående och milt sagt utdragna NATO-förhandlingarna, ligger det mig nära till hands att göra samma analys med min fars hemland. Jo, jag är halvturk och jag kan faktiskt ibland tycka att svenskarna har en mycket grund förståelse för det turkiska folket. Trots min uppväxt i Norrbotten och utan min far.

Identitet

Med stolthet, melankoli och litterärt anspråk identifierar sig turkarna själva som en kulturell stormakt snarare än en islamistisk diktatur. Platsen Göblike Tepe, mitt i Turkiet upptäcktes under 90-talet och är nu är världens äldsta kända avancerade byggnadsverk, hela 6000 år äldre än pyramiderna. Det är alltså med visst fog turkarna kan se sig själva som världens kulturella vagga.

Det är modernt att tala om värderingar idag. Inte minst då det gäller att förklara varför vi svenskar är så jäkla bra; bättre än de flesta andra. Ofta nämns öppenheten och jämlikheten som exempel på denna förträfflighet. Nu är det yttrandefriheten som är i hetluften. Och visst älskar vi svenskar vår yttrandefrihet. Åtminstone om den är PK.

Jag menar att de svenska värderingarna både är vår lycka och vår förbannelse. Vi må i vissa hänseenden ha värderingar som är bra för ett stabilt samhälle men risken är att de svenska värderingarna tyvärr decimerar vår förmåga till flexibilitet och inlevelseförmåga. Våra svenska värderingar gör att vi har en begränsad förståelse för andras drivkrafter vilket kan göra oss, inte ont anade, rent av naiva och ett enkelt villebråd för de som har en egen malign agenda.

Värderingar

Värderingar är, fritt tolkat från sociologisk forskning, de grundläggande sociokulturella drivkrafterna som hjälper oss att fatta viktiga beslut. De är kopplade till vad vi tycker om olika företeelser och utgör människans sociala DNA. Detta DNA utvecklas under vår uppväxt och förändras sedan mycket lite i vuxen ålder. Värderingarna har en stor betydelse såväl på mikronivå (för individen) som makronivå (för samhället). Värderingarna skiljer sig exempelvis från attityder som i sin natur är mer flyktiga och lokala. Du kan exempelvis ha en speciell attityd till The Wknd eller Håkan Hellström. Men det är knappast en speciell The Wknd/Hellström-värdering som färgar din syn på dessa två, inom sina områden, framgångsrika artister. Värderingar är mycket beständiga och de påverkar hela ditt liv utan att förändras särskilt mycket från dina tidiga tonår.

Så när politikerna vill att värderingarna till exempelvis vindsnurror, ska förändras menar de helt enkelt egentligen attityderna till dessa vindsnurror. Om de verkligen menar värderingar i sammanhanget kommer vi att få vänta i generationer till den önskande förändringen kommer att ske.

Jag skulle kunna berätta mycket om den forskning som finns kring värderingar och dess långsiktiga konsekvens för samhällsutvecklingen. Jag skulle också kunna berätta hur värderingsutvecklingen sett ut sedan 1500-talet då jag gjorde en studie om detta för några år sedan. Men då jag är en nörd och lätt tröttar ut andra med för mig spännande teoribildningar går jag på rakt på sak här. Finns verkligen svenska värderingar och vad sjutton består de i sådana fall av? Jag har under 2023 analyserat värderingsutvecklingen i Sverige men den kommer jag att kommentera i en egen artikel men jag kan avslöja redan nu;  Sverige är på väg någon helt annanstans.

Svenska värderingar

Nedan listar jag fem punkter om svenska värderingar. Punkterna är rangordnade där nr 1 är det en värdering som gör oss mest svenska. Detta påstående/underlag/material är baserat på mer än 400 000 intervjuer i 50 länder i världen genomfört åren 2002-2020. Därefter kommer jag analysera de turkiska baserat på samma dataset.

5. Vi tror på alla människors lika värde och jämlikhet. Detta stämmer med vår självbild, men det finns andra länder ligger nära oss ex. Finland och Nederländerna. Att ta hand om andra som är svagare än oss ter sig naturligt. Dock inte så viktigt så att vi är i någon unik position i jämförelse med befolkningen i andra länder. Vår idealistiska syn på världen gör att vi gärna anammar en idé och genomför den mycket ambitiöst. Utan att tänka på konsekvenserna.

4. Vi månar om vår familj och det nära nätverket. Familjen och de som vi har mycket gemensamt med är viktiga för oss. Vi är dock inte så öppna för nya influenser som vi tror. En ny maträtt är ok. Men en ny valuta, nya vänner eller nya ritualer. Nej tack! Nepotism kan bli en negativ konsekvens av detta. Slutna nätverk en annan.

3. Vi känner oss tryggare än många andra. Säkra och skyddade. Det starka samhället är en förutsättning. Detta är vårt fundament där Norge är närmast oss även värderingsmässigt. Om detta rubbas kommer det att påverka vår villighet att hjälpa andra och vår tolerans gentemot andra. Speciellt om vi uppfattar de andra vara mycket olika oss. Men nivån av trygghet är på väg att minska snabbt. Detta kan komma att förändra Sverige på ett grundläggande sätt.

2. Jante bestämmer. Det som ligger mycket högt för just svenskar och det unikt svenska. Här har vi få konkurrenter just i faktumet att vi under inga förutsättningar vill uppfattas som om att vi strävar efter framgång. Att göra karriär och vara bättre än andra är inte accepterat i Sverige. Nej, märkvärdighet eller överdriven talang göre sig icke besvär.

1. Vi är superindividualister. Vi kan vara världens mest individualistiska folk och vill forma vår egen väg genom livet. Svenskarna vill utforska och skapa och bli speciella. Här påminner vi om Schweiz, Finland och Nederländerna men även USA. Svenskarna vill absolut inte bli påtvingande andras normer och ideal. Andras synsätt är något mycket starkt negativt. Sverige är ett exceptionalistiskt land vilket gör att integreras i ett land som Sverige kan innebära en svår assimilation eftersom svenskar inte vill ha avvikelser. Oavsett vad vi säger.

Turkiska värderingar

Och Turkarna då? Det finns fyra faktorer som gör Turkarnas värderingar speciella. För det är inte mellanmjölkens land som vi har att göra med i NATO-förhandlingarna.

4. Turkar är, till skillnad från svenskar, inte alls individualistiska. Man tar inte gärna egna beslut utan lyssnar till hierarkier. Familj och traditioner är viktigare än individens egna vägval. Heder är centralt Detta är kanske det som vi kan ha svårast att förstå som svensk. Varför ska andra besluta ens framtid – varför ska man böja sig för strukturer och andra människors agenda?

3. Att åstadkomma och prestera är av yttersta vikt för turkar. Nå dit man vill så fort och enkelt som möjligt. Utan hinder – och om sådana finns måste de undanröjas. Att ha ambition är mycket viktigt.

2. Maktvärderingar är av synnerlig vikt för turkarna. Här ligger de bara efter Ryssland i Europa. Kanske rent av i världstopp. Detta är i direkt motsats till svenskarnas maktundvikande natur. Här finns det en direkt koppling de religiösa värderingar som finns i Ryssland och Turkiet som jag visat i tidigare artiklar.

1. Men det som gör turkarnas värderingar allra mest unika är deras ointresse för den andres välgång, framgång och rättigheter. Turkarna är superelitistiska och tror inte på människors lika värde. Människor är olika och har inte samma möjligheter. Talanger, förutsättningar och rikedom är ojämlikt fördelade och det är helt naturligt. Det är den starkes rätt som går före den svages.

Morska upp er

Det är alltså inte helt lätt för Ulf Kristersson och hans förhandlare att hitta rätt med turkar som har trumfen i sin hand. För att lyckas krävs nog att vi pausar vår tro på att andra vill oss väl, att Erdogan kan få nog och att hård makt inte löser några problem. Det här är mer MMA än sällskapsdans och ålfiske.

Givet turkarnas annorlunda värderingar och kultur, där de mer påminner om ryssar, måste vi sannolikt förändra sättet vi kommunicerar, agerar och bygger allianser. Svenskarna behöver bli mer oförutsägbara och i många fall inte alls ge sig in i en helt meningslös dans där turken ändå för.

Vi kan uppfatta de turkiska värderingarna som främmande och Machiavelliska i sin natur. Men vad kan passa bättre i en värld där våld, hårdhet och vapenmakt trumfar dialog, öppenhet och demokrati.

Låt oss hoppas att jag inte har rätt igen.